Ochrana osobních údajů

v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení)

Organizátor:

FoxCampClub z.s.
  Adresa sídla:
Kurzova 2222/16, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Identifikační číslo osoby:
   22840958

www.foxcamp.info; www.foxcamp.cz

kontaktní osoba pro otázky zpracování osobních údajů: Petr Strnad

 emailová adresa: strnad0@icloud.com telefonický kontakt: +420 775 327 299

(Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován)

(dále jen „Organizátor“)

 

Organizátor jako správce zpracovává Vaše osobní údaje a údaje Vašich dětí, nutné pro řádný výkon své činnosti v oblasti vzdělávání, výchovy a sportu (dále také jako „Osobní údaje“ nebo „Vaše Osobní údaje“) v souvislosti s pořádáním akcí, zájezdů a kurzů pro děti a rodiny (dále jen „Akce“).

Vaše Osobní údaje Organizátor zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:

plnění smlouvy (dle námi uzavřené smlouvy – přihlášky na Akci) a související zákonné povinnosti;

oprávněný zájem a ochrana práv;

Váš souhlas; 

Osobní údaje zpřístupňujeme a předáváme v souvislosti s naší činností těmto třetím osobám (jako zpracovatelům či příjemcům) a jen v nutném rozsahu:

spolupracujícím osobám Organizátora (zejména instruktorům);

sportovním svazům;

provozovatelům v rámci Akce;

dopravcům v rámci Akce;

pojišťovně v rámci Akce;

pořizovatelům audiovizuálních záznamů v rámci Akce;

externí advokátní kanceláři;

externí účetní společnosti;

        osobám poskytujícím Organizátorovi serverové, webové, cloudové nebo IT služby, 

        správním orgánům, orgánům veřejné moci 

Osobní údaje nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na organizaci a zajištění akce (provozovatelé, dopravci, pojišťovny apod.).

Osobní údaje budou Organizátorem zpracovávány po dobu trvání smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Organizátora či k ochraně jeho oprávněných zájmů a práv, podle platných právních předpisů, nejdéle však 5 let od ukončení smlouvy, nestanoví-li právní předpisy jinak. V případě souhlasu do jeho odvolání.

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů (Nařízením) máte tato práva, která tímto berete na vědomí:

Právo na přístup k Osobním údajům u Organizátora, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Organizátora, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Organizátor požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Organizátora o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Organizátor musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas (byly-li údaje poskytnuty na jeho základě) a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Organizátor  již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování Organizátor může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, 

Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Organizátorovi se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Organizátor tyto údaje předal jinému správci. 

Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Organizátora podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Organizátor Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.

PRÁVO PODAT STÍŽNOST proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. 

Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Organizátora, buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese strnad@freli.cz

Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžadují pro naplnění účelu smlouvy právní předpisy. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy – neumožnění Vašemu dítěti účastnit se Akce.

Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.

V případě, že bude Organizátor užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně Vám poskytne informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.

Tento dokument nabývá účinnosti ode dne 16.9.2020