Obchodní a všeobecné podmínky a zpracování osobních údajů

Přihláškou se zákonný zástupce dítěte zavazuje k povinnostem, které pro něj plynou z těchto všeobecných podmínek. Předmětem smlouvy mezi provozovatelem příměstského tábora a objednavatelem (zákonným zástupcem) je účast dítěte na příměstském táboře.
Objednavatel – zákonný zástupce dítěte (dále jen zákonný zástupce)
Organizátor– FoxCampClub z.s. Lucie Dytrychová (dále jen provozovatel)

Účastníkem příměstského tábora se rozumí osoba, jejíž pobyt je podložen řádně vyplněnou přihláškou na příměstský tábor a jehož poplatek za účast byl uhrazen v souladu s pokyny provozovatele. Osoby mladší 18 let jsou ve smluvním vztahu zastoupeny osobou starší 18 let (zákonný zástupce dítěte). Zákonný zástupce přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek. Smluvní vztah mezi zákonným zástupcem a provozovatelem vzniká a nabývá účinnosti okamžikem, kdy zákonný zástupce přihlásí účastníka na příměstský tábor a uhradí úplatu dle pokynů provozovatele.

Účastník příměstského tábora je povinen dodržovat táborový řád, režim dne a pokyny instruktorů tábora - především pak pokyny týkající se bezpečnosti a zdraví účastníků tábora. Účastník je povinen zdržet se chování, které může poškozovat ostatní účastníky příměstského tábora. V případě nezvládnutých
kázeňských problémů s účastníkem si pořadatel vyhrazuje právo vyloučit jej a uplatnit příslušný storno poplatek. Účastník příměstského tábora je povinen šetřit majetek v místě pobytu.

Zákonný zástupce je povinen před nástupem na příměstský tábor seznámit dítě s následujícími body:

 -  Děti nesmí opustit bez souhlasu vedoucích instruktorů objekt či prostory. Při veškerých pohybových aktivitách je dítě povinno dbát pokynů vedoucích,  nevzdalovat se od skupiny. Dle pokynů vedoucích děti nesmí chodit bez souhlasu na určitá místa.
 -  Děti musí respektovat pokyny vedoucích.
 -  V případě zdravotních problémů musí dítě tyto problémy neprodleně nahlásit vedoucímu. Je zakázáno užívat léků bez souhlasu vedoucího (i vlastní léky - nutno oznámit vedoucímu).
 -  Děti by měly dodržovat zásady slušného chování. Je přísně zakázáno užívání vulgarismů.
 - V případě jakéhokoliv náznaku násilí nebo šikany je potřeba ihned upozornit jakoukoli dospělou osobu (vedoucí).

Na místo konání musí být dítě přivedeno zákonným zástupcem, popř. jiným doprovodem minimálně první den začátku daného turnusu. V následujících dnech dítě může docházet/odcházet z táboru samo na základě doložení dokumentu, ve kterém bude uvedeno, že dítě může na tábor přicházet/odcházet bez doprovodu. Do doby převzetí dítěte instruktorem za něj FoxCampClub z.s., Lucie Dytrychová, nepřebírá zodpovědnost.

Každý den při zahájení a ukončení příměstského tábora je rodič (případně dítě, pokud přichází či odchází samo) povinen nahlásit příchod/odchod dítěte vedoucím.

 

Vážení účastníci, seznamte se, prosím, důkladně s popisem kurzu (dále jen akce) a Všeobecnými podmínkami účasti na akci.

 

 Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s uvedením osobních údajů účastníka pro potřeby Organizátora ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Osobní údaje budou sloužit pouze pro vnitřní potřebu Organizátora a budou využity jen po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, kteří se přímo podílejí na organizaci a zajištění akce (provozovatelé, dopravci, pojišťovny apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

 

Detailní program akce a popis sjednaných služeb je uveden v příslušných informacích o akcích. Organizátor si vyhrazuje právo provést v konečném programu akce drobné úpravy, pokud jsou nezbytné a neovlivní charakter akce, popřípadě změnit místo realizace akce. V případě nepříznivého počasí je připravena náhradní varianta programu nebo je akce přesunuta do náhradního termínu.

 

Storno podmínky a vrácení platby 

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka. 

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu a dítě z pořádaného kurzu odhlásit.

V případě zrušení účasti si pořadatel vyhrazuje právo na storno poplatky:

20% z ceny  v případě, že dojde ke zrušení v době více než 30 dní před zahájením kurzu.

40% z ceny v případě, že dojde ke zrušení mezi 29. a 8. dnem.

70% z ceny v případě, že dojde ke zrušení v době mezi 7. a 1. dnem zahájení kurzu.

100% po zahájení kurzu, vyjma případu, že dítě onemocní a bude doloženo potrvrzení od lékaře viz. Odstoupení ze strany zákazníka pro nemoc dítěte a Náhrada za dny nemoci.

V případě vydání elektronických voucherů se jejich držitel řídí jejich stanovenými podmínkami:

⁃ Vouchery mají stanovenou dobu platnosti, po kterou je lze uplatnit.

⁃ Počet voucherů na osobu je neomezený.

⁃ Vouchery nelze kombinovat s žádnými jinými slevami či akcemi.

 

Odstoupení ze strany zákazníka pro nemoc dítěte 

V případě, že dítě, které je již přihlášené a kurz má zaplacený, onemocní a toto onemocnění bude podložené lékařským potvrzením, které zákazník doloží nejdéle poslední den kurzu, má zákazník nárok na náhradu. Bez potvrzení od lékaře nemá pořadatel povinnost zajistit náhradu.

Popřípadě za nemocné dítě lze nalézt náhradu a za administrativní poplatek 200,- změníme jméno na přihlášce.

 

 

Náhrada za dny nemoci

Zákazník má možnost si ztracené dny po vzájemné dohodě nahradit, za poplatek 100,-/ den.

Dlouhodobé nemoci řešíme po vzájemné dohodě individuálně.

Nebo využít vrácení peněz na Váš účet ponížený o storno poplatek ve výši 900Kč. V obou případech je nutné doložit potvrzení od lékaře a to nejpozději poslední den kurzu. Bez potvrzení od lékaře nemá pořadatel povinnost zajistit náhradu.

 

Odstoupení od smlouvy ze strany pořadatele 

Pořadatel má právo od smlouvy odstoupit zejména v důsledku tzv. "vyšší moci", tj. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat. V tomto případě obdrží zákazník uhrazenou částku v plné výši zpět. Zároveň nemá nárok na žádné další náhrady.

V případě zrušení kurzu ze strany pořadatele se storno poplatky nehradí. 

Pořadatel má dále právo od smlouvy odstoupit při nedodržení platebních podmínek ze strany zákazníka.

 

V souladu se zák. č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů je poskytovatel, jako zpracovatel, oprávněn ke zpracování a uchování osobních údajů získaných od zákazníků, za účelem řádného zajištění pořádaného kurzu, k čemuž mu zákazník uděluje souhlas.

Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s pořízením fotografií a videozáznamů účastníka akce. Tyto záznamy  mohou být publikovány na stránkách Organizátora  a mohou být použity pro propagaci akce pořádané společností organizátora. Organizátor akce se zavazuje, že pořízené záznamy nebudou v rozporu s dobrými mravy. 

Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce souhlasí s přijímáním obchodních a technických sdělení podle § 7 zákona č.480/2004 Sb., “O některých službách informační společnosti”, který upravuje pravidla elektronické komunikace a poskytování marketingových informací. Svůj souhlas poskytuje na dobu neurčitou až do jejího odvolání. Účastník akce nebo jeho zákonný zástupce přijímá, že při každém obchodním sdělení mu bude poskytnuta možnost svůj souhlas odvolat.  Jejich předmětem budou sdělení k přímé či nepřímé podpoře zboží či služeb nebo image společnosti organizátora.

Děkujeme za pochopení

VÁŠ FOX Camp